Regulamin świadczenia usług w Gabinecie Kosmetycznym MNE Salon & Spa

                                                                                           §1
                                                                                  Zapisy ogólne

 1. Wszelkie usługi świadczone przez salon kosmetyczny MNE Salon & Spa są wykonywane zgodnie z zapisami poniższego regulaminu

 2. Skorzystanie z usługi wykonanej w MNE Solon & Spa oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania

 3. Niezastosowanie się klientki czy klienta do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności salonu kosmetycznego MNE Salon & Spa za przeprowadzony zabieg

 4. Osoby niepełnoletnie w wieku 6 – 18 lat mogą korzystać z oferty salonu kosmetycznego MNE Solon & Spa wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność, podpisując stosowne oświadczenie

 5. Salon kosmetyczny nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w gabinecie. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice, bądź ich prawni opiekunowie

 6. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia salonu kosmetycznego

 7. Salon nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione bez nadzoru

                                                                                             §2
Zasady wykonywania zabiegów kosmetycznych

 1. W trakcie wykonywania zabiegu kosmetycznego Klient ma zapewnioną wyłączność uwagi kosmetyczki wykonującej zabieg

 1. Usługi są przeprowadzane z użyciem materiałów jednorazowego użytku jak waciki, ręczniki papierowe w przypadku usług manicure, pedicure, patyczki i chusteczki higieniczne, rękawiczki, wata, lignina, podkładki, folie zabiegowe, klapki, bielizna jednorazowa, flizelina zabiegowa, igły, skalpele oraz sterylnych narzędzi kosmetycznych

 2. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia, przebyte choroby czy tryb życia lub inne czynniki nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń po-zabiegowych

 1. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach układu krwionośnego, limfatycznego, neurologicznego, psychicznego, skóry, kostnego, w szczególności: o rozruszniku serca, kardiowertera, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, zarażeniu wirusem HIV i innymi wirusami, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, amalgamatach, metalowych implantach w ciele, przebytych udarach itd). Zatajanie chorób, schorzeń, lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Klienta na siebie odpowiedzialności za zdrowie. W przypadku zatajenia wspomnianych informacji pracownicy Salonu są zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje. Klienci zobowiązani są także do poinformowania pracownika Salonu o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów

 1. W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu pracownik ma prawo odmówić jego wykonania.

 2. W przypadku zabiegów z naruszeniem ciągłości tkanki, zabiegów z użyciem aparatów mających wpływ na tkanki głębokie oraz zabiegów laserowych lub CPL klient zobowiązany jest do zapoznania się z przeciwwskazaniami oraz wydania pisemnej zgody na wykonanie zabiegu. Jeśli w trakcie wykonywania serii zabiegów, w późniejszym czasie niż dzień podpisania zgody, pojawią się przeciwwskazania do wyżej wspomnianych zabiegów, Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym pracownika wykonującego zabieg celem wykluczenia powikłań po-zabiegowych. W razie zatajenia informacji o przeciwwskazaniach do zabiegu, gabinet nie ponosi odpowiedzialności za powikłania

 3. W salonie używa się preparatów do dezynfekcji pozytywnie zaopiniowanych przez Narodowy Instytut Zdrowia-Państwowy Zakład Higieny. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji i sterylizacji. Blaty i fotele dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania. Do dezynfekcji dłoni stosowane są preparaty do dezynfekcji skóry

 4. Pracownicy salonu kosmetycznego są zobowiązani do przeprowadzania zabiegu zgodnie z obowiązującymi procedurami, przy użyciu odpowiednich do zabiegu materiałów które zachowują świeżość na podstawie dat przydatności do użycia podawanych przez producentów, w odpowiednim do zabiegu czasie a także po uprzednich szkoleniach praktycznych i przygotowaniu merytorycznym

                                                                                                         §3
Ceny i rabaty

 1. Za wykonane usługi obowiązują ceny według cennika dostępnego w gabinecie oraz na stronie internetowej salonu. Ceny usług według cennika ustalone są na podstawie kosztów zużycia materiałów, stopnia trudności i odpowiedzialności oraz za odpowiedni czas wykonywania usługi. Przedłużenie czasu trwania usługi ze względu na spóźnienie klienta ponad 15 min lub specjalne wymagania klienta nieprzewidziane w planie przebiegu usługi ze względu na jej charakter, skutkują podwyższeniem ceny usługi o 40zł za każde dodatkowe 30 min.

 1. MNE Solon & Spa r zastrzega sobie zmianę cen, o czym informuje klientów poprzez stronę internetową i bezpośrednio w recepcji salonu

 2. W gabinecie wprowadzane są cyklicznie usługi promocyjne podawane do wiadomości poprzez stronę WWW/ mailing oraz osobiście. Promocje obowiązują w czasie podawanym w przygotowanych ofertach. Salon prowadzi również sprzedaż produktów promocyjnych, sprzedaż ta prowadzona jest do wyczerpania zapasów

 3. Z usługi kosmetycznej można skorzystać „płacąc” podarowanym „Zaproszeniem na usługę” lub kuponami wystawionymi przez MNE Solon & Spa. Na zaproszenia i kupony nie przysługują rabaty. W ramach „Zaproszenia” mogą być wykonywane konkretne usługi o wartości zaproszenia. Klient posiadający zaproszenie ma możliwość zamiany usługi na którą zostało wystawione zaproszenie o tej samej wartości lub za ew. dopłatą. Salon nie zwraca różnicy, jeśli zamieniona usługa jest o mniejszej wartości. Kupony o wartości 50 zł: klient płacący kuponem musi liczyć się koniecznością wykorzystania całej kwoty 50zł .
       §4
  Zapisy na usługi

 1. Klienci mają możliwość zarezerwowania usługi bezpośrednio w recepcji salonu w godz: pn – pt 8.00 – 18.00, Sb 10.00 – 15.00. lub telefonicznie na nr: 91 38 73 460. Czasowe zmiany w godzinach rezerwacji mogą wynikać z urlopów lub niedyspozycji pracowników recepcji. Jest możliwość rezerwacji online przez naszą stronę www.mne.com.pl W razie nieodebrania telefonów przeznaczonych do rezerwacji usługi, personel salonu dokłada wszelkich starań aby oddzwonić do Klientów w pierwszym możliwym terminie

 2. W dniu wizyty w salonie, przypominamy o wizycie za pomocą wiadomości sms w której podaje godzinę przyjęcia. W razie rezerwacji kilku usług w danym dniu Klient otrzymuje powiadomienie na każdą z nich i zobowiązany jest do przyjścia na najwcześniejszą podaną godzinę. W razie późniejszego przybycia salon nie ponosi odpowiedzialności za anulowanie rezerwacji. Jednocześnie salon zastrzega że mogą wystąpić sytuacje niezależne od niego, jak przerwy w internecie czy awaria systemu wysyłającego wiadomości, związane z brakiem ich dostarczenia. Dlatego wysyłanie przypomnień o usłudze przy pomocy SMS nie należy traktować jako praktyki obligatoryjnej której awaria może skutkować usprawiedliwioną rezygnacją z usługi bez powiadomienia recepcji salonu

 3. W razie rezygnacji z zarezerwowanej usługi Klient zobowiązany jest do wcześniejszego poinformowania o tym gabinet, lub w sytuacjach losowych w tym samym dniu. W razie braku anulowania takiej rezerwacji, kolejne zapisy na usługi nastąpią po wpłacie zadatku o wartości 50% ceny rezerwowanej usługi.

 4. W razie spóźnienia na usługę Klient musi liczyć się z zaproponowaniem innej – krótszej usługi

 5. W razie opóźnienia pracownika usługa będzie wykonana właściwie i we właściwym czasie. O opóźnieniu powyżej 15min recepcjonista salonu informuje telefonicznie.

 6. Klient ma możliwość rezerwacji usługi do konkretnego pracownika salonu, pod warunkiem że dany pracownik został przeszkolony i wykonuje zamówioną przez niego usługę. Niemniej jednak salon zastrzega sobie prawo do zaproponowania innego pracownika bez podania przyczyny i zapisu Klienta po jego uprzedniej zgodzie do niego.

                                                                                                                §5 
Kartoteki klienta

 1. Każdy Klient w trakcie pierwszego pobytu na usłudze w salonie MNE Solon & Spa jest proszony o wypełnienie karty danych Klienta, celem założenia kartoteki. Podawane dane to: imię i nazwisko, data urodzenia, telefon komórkowy, adres e-mail. Kartoteka służy do gromadzenia informacji o przebytych usługach i zakupionych towarach w salonie. Na podstawie tej rejestracji naliczany jest rabat stałego klienta, gabinet powiadamia o aktualnych promocjach oraz przypomina o zaplanowanych wizytach. Dane są przechowywane w systemie recepcyjnym SPA i nikomu nieudostępniane. Wszelkie zapisy o stanie skóry lub paznokci oraz wykonywanych zabiegach są tajne i dostępne tylko pracownikom gabinetu

 2. Kupony urodzinowe. Klienci, którzy podadzą w karcie danych swoją datę urodzin oraz adres mailowy, w miesiącu urodzin otrzymają drogą mailową Urodzinowy Kupon Rabatowy, który można wykorzystać na dowolną usługę tylko w miesiącu urodzin. W tym celu należy przynieść ze sobą na usługę wydrukowany kupon i przekazać w momencie regulowania za usługę w recepcji salonu. Kupony urodzinowe nie łączą się z rabatami „stałego klienta” oraz usługami promocyjnymi

 3. Klient może odmówić podawania swoich danych, wówczas nie ma możliwości skorzystania z rabatu stałego klienta oraz nie jest powiadamiany o usługach i produktach promocyjnych

                                                                                                             § 6 
Reklamacje

 1. MNE Solon & Spa gwarantuje wykonanie usług z oferty w najwyższym standardzie według wiedzy i umiejętności swoich pracowników, którzy są przygotowani do wykonywania zabiegów technicznie i merytorycznie

 2. Od wadliwie wykonanej usługi klient może zgłosić reklamację, która zostanie rozpatrzona i zostaną zaproponowane rozwiązania które, jeśli wina za wadę leży po stronie salonu usatysfakcjonują Klienta. Sytuacje, kiedy salon nie ponosi odpowiedzialności: 1. brak efektów zabiegowych jeśli klient nie przeszedł nieprzerwanej serii zabiegów, która została zaproponowana w zależności od zabiegu lub stosowanego urządzenia, 2. uszczerbki na zdrowiu po zabiegu wynikłe z zatajenia schorzenia lub leków przyjmowanych przez Klienta, 3. mechaniczne uszkodzenie paznokcia, na skutek czego nastąpiło złamanie paznokcia lub odprysk lakieru, 4. niestosowanie się do zaleceń po-zabiegowych przekazanych przez personel, na skutek czego doszło do niepożądanych komplikacji, przede wszystkim nie korzystanie ze słońca po zabiegach złuszczania, lasera i CPL oraz stosowanie preparatów z filtrami UV, brak higieny po zabiegach depilacji, brak kontynuacji kuracji na wrastające paznokcie czy inne problemy stóp

 3. Reklamacje związane ze stylizacją paznokci: 1. Lakier żel OPI., lakiery hybrydowe – do 3 dni od wykonania usługi obowiązuje gwarancja jakości (poprawki odprysków lakieru odbywają się na koszt gabinetu), 2. Żel budujący – do 5 dni od wykonania usługi poprawki od uszkodzeń niemechanicznych odbywają się na koszt gabinetu

 4. Wszelkie reklamacje należy kierować na adres mailowy: salon@mne.com.pl

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem  rezerwacji online oraz programu lojalnościowego jest:
  MNE Salon & SPA
 2. MNE Salon & Spa  jest to fimra MNE Salon & Spa Monika Nowakowska z siedzibą al. Tysiąclecia 26, 72-330 Mrzeżyno, NIP: 857-171-03-60
 3. Program lojalnościowy jest to działanie Organizatora mające na celu nagradzanie lojalności klientów oraz ich aktywności na rzecz promocji usług Organizatora oraz na warunkach określonych w Regulaminie. Zwany również Programem.
 4. Rejestracja online jest to możliwość zarejestrowania się użytkownika na wybraną usługę, która znajduje się w ofercie MNE Salon & Spa
 5. Regulamin to niniejszy dokument określający zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym oferowanym przez Organizatora.
 6. Uczestnikiem programu może być każda osoba lub podmiot posiadający zdolność prawną i przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, który bierze udział w Programie Lojalnościowym.
 7. Konto Uczestnika jest to indywidualne konto w aplikacji programu, na którym rejestrowane są wszystkie transakcje, powodujące naliczanie lub odliczanie punktów, gromadzonych przez uczestnika w ramach Programu.
 8. Uczestnik jest to osoba, która przystąpiła do Programu na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 9. Liczba Punktów oznacza ilość zgromadzonych przez uczestnika punktów.
 10. Nagrodą jest usługa, produkt lub inne świadczenie, które Organizator umieścił w katalogu nagród oraz na które można wymieniać zgromadzone w Programie punkty.

Uczestnictwo

 1. Przystąpienie do Programu następuje poprzez zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa w programie, akceptację Regulaminu oraz aktywowanie Konta Uczestnika przez Organizatora. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w programie może mieć formę ustną, pisemną lub elektroniczną.
 2. Uczestnik Programu otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie przystąpienia do Programu lojalnościowego.
 3. Organizator ma prawo nadać swojemu klientowi status Uczestnika Programu. W takim przypadku organizator ma obowiązek zapewnić uczestnikowi możliwość zapoznania się z Regulaminem Programu oraz możliwość rezygnacji z uczestnictwa w Programie. Dodatkowo podczas najbliższej wizyty Uczestnika w siedzibie Organizatora, Organizator ma obowiązek upewnić się, że Uczestnik wyraża zgodę na uczestnictwo w Programie.
 4. Uczestnik ma prawo w dowolnej chwili zarządzać od Organizatora, wykreślenia go z listy uczestników Programu oraz zamknięcie jego Konta Uczestnika.
 5. Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.
 6. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora.
 7. Uczestnik programu może sprawdzić swój Stan Konta w siedzibie Organizatora lub na swoim Koncie Uczestnika.

Zasady rejestracji online

 1. Każdy zarejestrowany użytkownik ma prawo do rejestracji wizyty online po ówczesnym kontakcie z Recepcją salonu kosmetycznego i aktywacji usługi przez pracownika MNE Salon & Spa
 2. Po 3 rejestracjach online które nie odbyły ( bez wcześniejszej rezygnacji z usługi)  organizator ma prawo do zablokowanie rejestracji online u danego użytkownika.
 3. Anulowanie wizyty online jest możliwe minimalnie  12 godzin  przed wizytą. Po tym czasie jest możliwość anulowania wizyty   telefonicznie lub osobiście.

Zasady przyznawania punktów

 1. Lista premiowanych aktywności wraz z liczbą punktów za nie przysługujących wynosi 7 punktów za każdą wydaną złotówkę.
 2. Punkty gromadzone za premiowane aktywności ewidencjonowane są na indywidualnym Koncie Uczestnika.
 3. Uczestnik jest na bieżąco informowany o zmianach Stanu Konta na swoim koncie w panelu użytkownika. Dodatkowo Uczestnik może sprawdzać historię zmian Stanu Konta na swoim Koncie Uczestnika.
 4. Punkty programu mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą transakcję.
 5. W ramach konkursów oraz działań promocyjnych Uczestnikom mogą być przyznane dodatkowe punkty lub nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.
 6. Organizator ma prawo skorygować Stan Konta Uczestnika, w szczególności jeśli punkty zostały przyznane nieprawidłowo, jednakże jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Uczestnika Programu.
 7. Punkty gromadzone na Koncie Uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.

Zasady wymiany punktów na nagrody

 1. Zebrane w Programie punkty Uczestnik może wymieniać na nagrody.
 2. Lista nagród wraz z ilością punktów znajduję się w panelu użytkownika.
 3. Nagrody należy odbierać w siedzibie Organizatora.
 4. Uczestnik powinien zgłosić Organizatorowi chęć odbioru nagrody, minimum na 48 godzin przed planowanym terminem odbioru. Brak zgłoszenia we wskazanym terminie może skutkować niedostępnością danej nagrody w siedzibie Organizatora.
 5. Zgłoszenia chęci odbioru nagrody można dokonać za pośrednictwem Konta Uczestnika, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 6. Odebranie nagrody skutkuje zmniejszeniem Stanu Konta Uczestnika o ilość punktów niezbędnych do odebrania wybranej nagrody.
 7. Organizator ma prawo poprosić Uczestnika o pisemne potwierdzenie odbioru nagrody w chwili jej wydania.
 8. Każdorazowe odebranie nagrody wiąże się z koniecznością wniesienia przez Uczestnika opłaty manipulacyjnej w wysokości 1 PLN brutto.

Polityka prywatności

 1. Każdy uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie, dane osobowe uczestnika są usuwane.
 2. Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest Organizator.
 3. Uczestnik Programu Lojalnościowego wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o zmianie Stanu Konta, możliwości zdobycia dodatkowych punktów, zaproszeń do wystawienia komentarza oraz innych wiadomości ściśle związanych z uczestnictwem w Programie.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych Organizatorowi w celach reklamowych i marketingowych. Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie ofert handlowych oraz korespondencji drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej lub sms – em). Dane osobowe Uczestnika są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 5. Uczestnik ma prawo zarządzać od Organizatora zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności zaprzestania wysyłania wiadomości handlowych.

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów, uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji drogą mailową na wskazany na Koncie Uczestnika adres email. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 14 dni.
 2. Organizator ma prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, poprzez ogłoszenie na swojej stronie internetowej. W ogłoszeniu zostanie podany termin zakończenia Programu, z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni.
 3. Regulamin może być zmieniony w dowolnym momencie, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Organizatora nowej wersji regulaminu lub indywidualne powiadomienie każdego Uczestnika drogą elektroniczną pod wskazanym w Koncie Uczestnika adresem email. Jeśli Uczestnik w ciągu 14 dni od ogłoszenia zmian nie zgłosi braku akceptacji przyjmuje się, że Uczestnik zmiany zaakceptował. Uczestnicy nie akceptujący zmian w Regulaminie nie będą mogli dalej korzystać z Programu jednak zgromadzone punkty będą mogli wykorzystać na dotychczasowych warunkach.

II. Indywidualne Zasady Programu Lojalnościowego Organizatora

 1. Organizator:
  MNE Salon & SPA
  z siedzibą Mrzeżynie
  NIP: 857-171-03-60
  e-mail: salon@mne.com.pl
 2. Data rozpoczęcia Programu: 15.02.2015r
 3. Data zakończenia Programu: Bez limitu.
 4. Nagradzane aktywności
  Organizator w ramach prowadzonego przez siebie Programu nagradza Punktami następujące Aktywności:
 • Zakup usług lub towarów (Transakcja) – Każdy 1 PLN wydany na zakup usług lub towarów zostanie wynagrodzony przez Organizatora 7 pkt. (Przelicznik 1 PLN=7 pkt stanowi Standardowy Przelicznik Programu).

Data ostatniej aktualizacji: 12-05-2018 10:44

 • Nagrody
  Organizator w ramach prowadzonego przez siebie Programu Lojalnościowego umożliwia wymianę Punktów na następujące Nagrody Znajdującej się na stronie organizatora  www.mne.com.pl

FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO W  MNE Salon & Spa

§ 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynku wraz z otoczeniem budynku MNE Salon & Spa, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób zabezpieczania i udostępniania zgromadzonych danych.

§ 2. OGÓLNE POSTANOWIENIA

 1. MNE Salon & Spa reprezentowana przez Monikę Nowakowską w zakresie zastosowania monitoringu (wideonadzoru) kieruje się zasadą adekwatności tj.: administrator danych osobowych może pozyskiwać jedynie te dane, co do których istnieje uzasadnienie formalnoprawne ich pobierania oraz zasadą proporcjonalności tj.: doboru stosownej technologii monitoringu (wideonadzoru).
 2. Przed instalacją wideonadzoru przeanalizowano następujące aspekty:
 1. nadzór eksploatacyjny,
 2. bezpieczeństwo fizyczne oprogramowania jak i urządzeń systemu monitorującego,
 3. szkolenia personelu zajmującego się systemem monitorującym,
 4. zapewnienia adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych w celu bezpiecznego przechowywania oraz archiwizacji nagrań z monitoringu.
 1. Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego określa:
 1. zasady stosowania systemu wideonadzoru,
 2. zakres stosowania systemu wideonadzoru,
 3. zasady rejestracji, zapisu oraz zabezpieczenia wideonadzoru,
 4. regulacje związane z udostępnieniem zapisu z monitoringu.

§ 3. PODSTAWA PRAWNA

Przesłanki umożliwiające funkcjonowanie wideonadzoru na terenie MNE Salon & Spa mają odzwierciedlenie w następujących podstawach prawnych:

 1. Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 922 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1432 z późn. zm.).

§ 4. CEL ZASTOSOWANIA MONITORINGU

1. Celem zastosowania systemu wideonadzoru jest zapewnienie porządku i bezpieczeństwa mieszkańców i klientów oraz ochrony przeciwpożarowej.

§ 5. ZAKRES STOSOWANIA MONITORINGU

 1. System wideonadzoru składa się z następujących elementów:
 1. kamery rejestrujące zdarzenie,
 2. urządzenie rejestrujące oraz zapisujące materiał wideo na dysku twardym
 1. Zakres możliwie przetwarzanych informacji w powiązaniu z wizerunkiem utrwalonym na urządzeniu monitorującym jednostkę:
 1. Imię i nazwisko,
 2. Czas i miejsce zdarzenia objętego monitoringiem,
 3. Sposób zachowania się osób, których wizerunek utrwalono na urządzeniu rejestrującym obraz.
 1. Rejestracji i zapisaniu materiału wideo na urządzeniu zwanym rejestratorem z dołączonym dyskiem twardym.
 1. obraz
 1. Wideonadzór funkcjonuje całodobowo, a zapis z monitoringu przechowywany jest na elektronicznym nośniku przez okres 30 dni. Zaznaczyć należy, że okres ten nie powinien być dłuższy niż 30 dni, chyba, że zajdzie uzasadniona konieczność przechowywania zapisu z monitoringu dla celów dowodowych w zakresie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez stosowne organy.
 2. Udostępnianie kopii zapisów z systemu monitoringu odbywa się na zasadach ściśle określonych w przepisach prawa.

§ 6. MIEJSCA STOSOWANIA MONITORINGU

Miejsca objęte monitoringiem:

 1. klatka schodowa,
 2. drzwi wejściowe główne  oraz poboczne (liczba kamer 1),
 3. korytarze wewnątrz budynku (liczba kamer 1)
 4. Poczekalnia (liczba kamer 2)

§ 7. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 1. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe zostały pozyskane za pomocą wideonadzoru, jest spełniany względem tych osób za pomocą tablic informujących o zainstalowanym monitoringu. Tablice są zamieszczone w miejscu widocznym. Dodatkowo, zamieszcza się graficzny znak informujący o stosowaniu wideonadzoru w obszarze jej siedziby oraz na tablicy ogłoszeń „klauzulę informacyjną”.
 2. Osoby przebywające na terenie objętym monitoringiem wyrażają jednocześnie zgodę na przetwarzanie ich wizerunku oraz wykonywanych czynności/zachowań, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitorującego.
 3. Biorąc pod uwagę art. 47 Konstytucji RP, który stanowi, iż każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym, przedsiębiorstwo stosuje wideonadzór z uwzględnieniem poszanowania prawa do prywatności pracowników. Pracodawca ma obowiązek informacyjny również względem pracowników zatrudnionych w instytucji, w ramach której stosuje się urządzenia monitorujące.

§ 8. UDOSTĘPNIANIE ZAPISU z MONITORINGU OBIEKTU

 1. Osobami upoważnionymi do obserwowania obrazu są:
 1. ADO – Monika Nowakowska
 2. IOD – Marcin Nowakowski
 1. Udostępnianie kopii zapisów z systemu monitoringu odbywa się na zasadach ściśle określonych w przepisach prawa.

§ 9. OKRES OBOWIĄZYWANIA

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.